На 19.11.2019, Евроклуб Жена ще проведе пресконференция за стартиране на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ  11:00 ЧАСА

НА 19 НОЕМВРИ 2019 Г. /ВТОРНИК/

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, УЛ. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ № 1, ЕТ. 1,

ГР. ЯМБОЛ

Водещ партньор по проекта е Евроклуб Жена, България, a партньор от Одрин, Турция е Търговско – промишлена палата Одрин . Проекта се реализира по приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи от втората покана за проекти предложения по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Проектът има за цел да реализира съвместни инициативи  свързани с опазване и подобряване качеството на природните ресурси – въздуха, водата и почвата в трансграничния регион, чрез прилагане на поредица от добри практики, свързани с формиране на ресурс и капацитет сред хората, за съхраняване и управление на  чистотата  на основните компоненти на природната среда, в трансграничния регион, чрез обучение и мотивация, за прилагане  на екологично и биологично производство за осигуряване на безопасен и природосъобразен живот

Пресконференцията е насочена към всички местни и регионални медии и заинтересовани страни, за да получат повече информация за проекта и всички предвидени проектни дейности, времевия график на дейностите и възможности за включване в тях.

За информация и потвърждение: тел. 046/ 66 29 39, e-mail: eu_woman@abv.bg

Това информационно съобщение е подготвено с помощта на Европейския съюз чрез Програмата Interreg-ИПП за трaнсгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020, CCI No 2014TC16I5CB005-2018-2

Съдържанието на съобщението е изцяло отговорност на „Евроклуб Жена“ и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз, на  Управляващия орган или Националния орган на Програмата.