На 24.02.2020, Евроклуб Жена стартира обучение на тема „Организиране и внедряване на екологично и биологично производство на селскостопански продукти и храни“, в рамките на изпълнение на проект „ECO WOMAN- инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот “ ; № CB005.2.12.079 финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014–2020 г

Обучението ще се проведе в рамките на 30 учебни часа, в периода 24.02.2020 – 28.02.2020. Лектор-преподавател е г-н Георги Митев- експерт по прилагане на ОСП 2014-2020, биологично земеделие и агроекология. В обучението са включени 20 обучаеми, проявили интерес за участие. Освен теоритичните знание, програмата предвижда и посещение на пример за биологични земеделие в региона на Ямбол.

Биологичното земеделие е пряко свързано с биологичното разнообразие и опазването на околната среда. В резултат на обучението се очаква да се засили мотивация на хората от трансграничния регион за прилагане на екологично и биологично производство, да се формира ресурс и капацитет сред хората за съхраняване и управление на чистотата на основните компоненти на природната среда в трансграничния регион, да се подобри капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния регион.