Екоиновация е всяка иновация, водеща до значителен напредък към постигането на целта за устойчиво развитие чрез намаляване на въздействието на производствените методи върху околната среда, увеличаване на устойчивостта на природата спрямо екологичния натиск или постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси. Чрез подпомагане на нови процеси, технологии и услуги, които правят стопанската дейност по-екологосъобразна, екоиновациите помагат на Европа да оптимизира своя потенциал за растеж, като същевременно допринасят за справяне с общите предизвикателства, като например изменението на климата, недостига на ресурси и намаляващото биологично разнообразие. Екоиновациите са също и възможност за предприятията — те водят до намаляване на разходите, помагат да се използват новите възможности за растеж и укрепват имиджа на предприятието пред клиентите му.

Еко-иновациите не се ограничават до един сектор и не са просто синоним на екологични технологии, продукти или услуги, а по-скоро свързват всички заедно. Поради всеобхватната природа на еко-иновациите, трудно може да се улови пълния им обхват и мащаб, или да бъдат измерени със съществуващите статистически показатели.

Малките и средни предприятия (МСП) представляват ключов фактор за въвеждането и разпространението на еко-иновациите на пазара поради тяхната значимост, както за околната среда, така и за европейския брутен вътрешен продукт. Тъй като често основната им цел е да продължат и увеличат иновационния характер на продуктите си, то може да кажем, че оптимизацията на еко-иновационни дейности е основна част от тяхната работа. Все повече се гледа на еко-иновациите като на отговор на екологичните и икономически предизвикателства, пред които са изправени много икономически сектори и държави. Те предлагат надеждни възможности за икономическо развитие както за компаниите, така и за държавите и същевременно обещават разкриването на работни места като запазват околната среда.

Въпреки това, еко-иновациите изглежда все още представляват една сложна и трудно разбираема идея. Еко-иновациите могат да се разглежда като първата стъпка за еко-предприемачите и заинтересованите лица от публичния и частния сектор в осъзнаването на ползите, които могат да донесат те за техния бизнес, трудностите и пречките, с които биха могли да се сблъскат при въвеждането им, съществуващите механизми, които могат да ползват, за да подпомогнат усилията и инвестициите си при въвеждане на дадена еко-иновационна идея в бизнес политиката си и устойчивото развитие.

Еко-иновациите се отнасят до намаляването на влиянието ни върху околната среда и по-добрата употреба на ресурсите. С други думи, развиващи се продукти, техники, услуги и процеси, които намаляват въглеродните емисии, използват ефективно природните ресурси, насърчават рециклирането и т.н. Тази инициатива има пет основни направления:

  • Рециклиране на материали и рециклиращи процеси;
  • Продукти за устойчиво строителство;
  • Хранително-питеен сектор;
  • Ефективно използване и разпространение на водата;
  • Екологични (зелени) дейности.

Екоиновации могат да бъдат всички видове иновации — технологични и нетехнологични, нови продукти и услуги и нови търговски практики, които създават възможности за бизнес и са полезни за околната среда, като предотвратяват или намаляват своето въздействие или като оптимизират потреблението на ресурсите (в това число на енергията). Екоиновациите са тясно свързани с развитието и използването на екологосъобразните технологии, както и с идеите за екологична ефективност и екологосъобразни производства. Общата цел е да се стимулират модели на по-устойчиво развито производство и потребление. Практическите примери за екоиновации включват процеси за извличане на ценни вещества от отпадъчни води, поефективно опаковане на храни, производство на строителни материали от рециклирани отпадъци, екологични продукти и нови методи на управление.

Предизвикателството е да се подобрят общите екологични показатели на продуктите през целия им жизнен цикъл, да се увеличи търсенето на по-качествени продукти и производствени технологии и да се помогне на потребителите да направят информиран избор.

Устойчиво развитото потребление и производство увеличава максимално потенциала на предприятията да превърнат екологичните предизвикателства в икономически възможности и поставя в поизгодно положение потребителите.

За да насърчи по-голямата реализация на екологосъобразни технологии, Европейският съюз използва инструменти като екологосъобразни правила за възлагане на обществени поръчки (процедура, при която публичните власти се стараят да намалят въздействието върху околната среда на стоките и услугите, които купуват), екомаркировка, финансови стимули, доброволни споразумения, промишлени стандарти и пазарни механизми като търгуеми разрешения.

Екомаркировката например позволява на потребителите лесно да идентифицират и избират екологосъобразни стоки и услуги, докато екологичната проверка на технологиите, предоставяща надеждна информация за екологичните показатели, ще помогне на производителите да убедят пазарите в достойнствата на новата технология.

Има много области, където технологията ни помага да решаваме основните екологични предизвикателства, пред които сме изправени. Но технологията сама по себе си не е цялостният отговор. Необходими са големи промени на начина, по който потребяваме и произвеждаме стоки и услуги. Пазарната цена на много конвенционални продукти и услуги често не отразява тяхната истинска себестойност. Производството на продукти често включва вредни емисии, но те не са калкулирани в цената. Разходите за здравеопазване поради заболявания, свързани със съответно по-високи равнища на замърсяване, също не са включени. Европейските потребители и производители трябва да играят своята роля в една икономика с ниска въглеродна интензивност и висока енергийна ефективност, за да бъде защитена и запазена планетата.

Това информационно съобщение е подготвено с помощта на Европейския съюз чрез Програмата Interreg-ИПП за трaнсгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020, CCI No 2014TC16I5CB005-2018-2

Съдържанието на съобщението е изцяло отговорност на „Евроклуб Жена“ и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз, на Управляващия орган или Националния орган на Програмата.