ECO WOMAN – инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот

Проект CB005.2.12.079, Договор № РД-02-29-174/23.07.2019

Водещ партньор: Евроклуб Жена,Ямбол, България

Проектен партньорТърговско-промишлена палата Одрин, Турция

Приоритетна ос 1: Околна среда

Специфична цел 1.2: Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи.

Продължителност:  12 месеца (24.07.2019 – 23.07.2020)

Обща стойност на проекта: 114 135.15 Евро

Основна цел на проекта:  да реализира съвместни инициативи  свързани с опазване и подобряване качеството на природните ресурси – въздуха, водата и почвата в трансграничния регион, чрез прилагане на поредица от добри практики, свързани с формиране на ресурс и капацитет сред хората, за съхраняване и управление на  чистотата  на основните компоненти на природната среда, в трансграничния регион, чрез обучение и мотивация, за прилагане  на екологично и биологично производство. за осигуряване на безопасен и природо съобразен живот.

Специфични цели: са дългосрочното и компетентно изграждане на капацитет и информираност сред хората, които управляват и експлоатират природните ресурси, да прилагат екологични и безопасни практики, водещи до опазване на един от важните елементи на природната среда – почвата и всичко свързано с нея .

Ползата за целевата група от експерти от селскостопанския сектор и свързаните с него институции, ще бъде по-широката осведоменост по въпроса за опазването на природата и прилагането на нови—иновативни практики и съвместни инициативи.

Основни дейности:

 • Пресконференции – за популяризиране на проекта, неговите цели, задачи, дейности, резултати и подкрепата за неговото изпълнение от ЕС ще бъдат проведени 4 пресконференции – 2 за стартирането на проекта и 2 за резултатите от него в България и в Турция.
 • Съобщения, публикации, интервюта и дискусии в регионалните медии по темите на проекта –  10 публикации, 4  радио предавание, 4 ТВ предавания, в регионалните медии в България и Турция по темите на проекта.
 • Средства за визуализация, информационни материали и промоционална листовка – ще бъде отпечатана промоционална листовка- на 2 езика – български и турски с информация за проекта. Ще бъдат изработени промоционални материали /химикали, папки, тениски, флаш памети,тефтери/ и информационни банери за онагледяване на проекта и дейностите.
 • WEB страница на проекта- Ще представя актуална информация свързана с изпълнението на проектните дейности
 • Анкетно – информационно проучване и анализ на мненията, нуждите, нагласите, отношението и интереса  на хората  към проблемите свързани с опазване и съхранение на околната среда. В изследването ще се включат 150 представители от България и 150 от Турция. Ще бъде изработен анализ на резултатите от изследването, който ще бъде зареден на сайта на проекта.
 • Информационно издание: „Екология – опазване на компонентите на природната среда“Ще бъдат избрани и описани основните заплахи от замърсяване в трансграничния регион и в световен мащаб, заплахи от химическо замърсяване и изменение на климата, добри практики и решения на проблеми, добри сценарии и препоръки за хората, относно екологията в домашните и социалните райони на производство. Това ще бъде пълно-цветна брошура, двуезична (български и турски) – тираж 1000 екземпляра.
 • Обучение за изграждане на капацитет I в Ямбол и Одрин: „Екология на въздуха, водата и почвата – значението и въздействието им върху живата природа“ – едно обучение в Одрин и едно в Ямбол– 30 учебни часа, 5 дни, с по 20 участника.
 • Обучение за изграждане на капацитет II в Ямбол и Одрин : „Организиране и осъществяване на екологично и биологично производство на селскостопански продукти и храни “ – едно обучение в Одрин и едно в Ямбол– 30 учебни часа, 5 дни, с по 20 участника.
 • Трансгранични форуми „Екология и биопродукти“ – по едно двудневно събитие в Ямбол и едно в Одрин. Всяко едно от тях ще включва семинарна част, посещения на  място на производители на био продукти, партньорски срещи и изложение на био продукти от местни производители. Събитията ще включват обмени групи от по 40 представители от другата държава.
 • Международна конференция „Отглеждане на биологични продукти” – Тридневна конференция в Ямбол, България. В конференцията ще вземат участие 40 представителя от Турция и 40 от България. Събитието ще вклчва семинарна част и дискусионни панели. Конференцията ще включва и посещения на място на фирм, производители – добри примери в областта на опазването на околната среда. Конференцията има за цел да представи всчики реализирани дейности по проекта и да обобщи  постигнатите резултати.

Целеви групи

 • жените предприемачи, активни жени, експерти от публични институции имащи отношение към екологията и опзване на околната среда, научни работници от институти и университети работещи по опзван на околната среда, земеделски производители от трансграничния регион

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020