Проекта ECO WOMAN – инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот (проект № CB005.2.12.079, договор № РД-02-29-174/23.07.2019) е в своята активна фаза. Излезе от печат информационното издание „ Екология- опазване на компонентите на околнта среда“, което бе  подготвено в рамките на проекта, с цел да разпространи информация, свързана с основната тема на проекта, а именно защита на основните компоненти на околната среда- води, почви, въздух. Информационното издание е насочено за всички, които се интересуват от опазване на околната среда. Изданието информира читателите за заплахите в глобален и локален план и за възможните решения в насока оптимизиране и популяризиране на екополитиката и екологичните инвестиции. Изданието е двуезичко- на български и турски език, давайки му възможност да бъде от полза на по-голям брой хоре от трансгранични регион България-Турция.

Трансграничния регион Ямбол-Одрин, към който е насочен настоящия проект, е богат на биоразнообразие и разполага с голяма, разнообразна и предимно непокътната природна среда под формата на флора и фауна, реки и гори. От друга страна, устойчивото развитие предполага икономически растеж заедно със защитата на качеството на околната среда, като всяко от тях подсилва другото, поради което опазването на околната среда е от решаващо значение за устойчивия и икономическия успех на граничния район. Екологичната осведоменост и изграждането на капацитет сред населението на региона, са ефективни мерки,  за приемането на по-благоприятен за околната среда модел на поведение чрез обучение и добри практики.

Можете да намерите електронния вариант на изданието на български език ТУК.

Можете да намерите електронния вариант на изданието на турски език ТУК.