ECO LABEL
ECO LABEL
/ еко етикет/  е доброволно заявление за екологично етикетиране, което се дава на производителите при условие, че произведените продукти са екологично чувствителни и органични. Продуктите трябва да преминат през серия от тестове за съответствие, за да получат етикета на ЕКО етикета. В резултат на тези тестове, EUROLAB сертификат се дава на производителите. Този сертификат има международна валидност и показва качеството на продуктите на производителя.

EUROLAB

Съществуват редица условия за получаване на сертификата и получаване на етикета ЕКО Етикет. На първо място, произведеният продукт трябва да бъде абсолютно биологичен. Освен това по време на производствения процес не се използват никакви химикали и хормони. Материалите, използвани в опаковката на продуктите, трябва да бъдат рециклирани, включително продукти, които не увреждат околната среда и не засягат екологичната система.

Какви са критериите за ECO LABEL?

Тези одитиращи организации също трябва да бъдат одобрени от международна организация, за да одитират компаниите и да контролират продуктите и етапа на производство и да документират тяхната екологична чувствителност, за да гарантират, че тези документи имат международна валидност и че докладите за съответствие, издадени въз основа на данните, получени по време на етапа на одита, са валидни. Това одобрение може също да се нарече орган за акредитация. Това разрешение е от съществено значение за валидността на организациите, извършващи одитния и сертификационен процес, техните сертификати, отчети за съответствие и калибриране и тестове. По този начин надеждността на всеки продукт и производител в процеса на одобрение зависи от одобрението на този орган.

ЕКО ЕТИКЕТ

Акредитацията е процес на даване на одобрение въз основа на международно приети критерии. Може да се каже, че това е процес на одобрение, основаващ се на доброволчеството, който гарантира, че сертифицирането и отчитането на сделките в етапа на оценка на фирмите, които искат да купят Еко Етикет, са качествени и надеждни. Получаването на това одобрение също е много важно от търговска гледна точка. Органът по акредитация, който се прилага в много сектори, премахва проблемите в международната търговия. Тази компетентност, която се основава на качеството, надеждността и рециклирането, става все по-широко разпространена в Европа. Сертификатът ECOLABEL, получен в резултат на одобрението за акредитация, е доказателство, че продуктите на производителя са в приемливи условия и че се извършва екологично производство. Фирма, която има право да използва етикета на ECO Label, се е доказала в международната търговия.

Осигуряването на това доверие и международното признаване на одобрението отново се основава на международни и многостранни споразумения с взаимно признаване. ECO LABEL е в сътрудничество с Международния форум за акредитация и Европейската асоциация за акредитация и е постигнато взаимно признаване.

Благодарение на ECO Label, потребителят може да консумира продукта, без да се притеснява за здравето. Фирмите, които имат право да получат етикета на ЕКО Етикет, са положително диференцирани между своите конкуренти и други производители. С нарастващия интерес към биологичното производство, интересът към продуктите на компаниите с ECO Label се увеличи. ЕКО Етикет, който взема предвид минимизирането на екологичните щети в процеса от първия етап на производството до последния етап на потребление, насочва вниманието към естественото производство и органичното хранене чрез този критерий.

По този начин производствените фирми привличат вниманието на потребителите благодарение на производството, което те започнаха доброволно и с методите за еко-приложение, а производството се осигурява в по-здравословни условия. Фактът, че тези компании са по-привилегировани от другите компании, създава конкурентна среда и ускорява прехода към биологично производство.

Това информационно съобщение е подготвено с помощта на Европейския съюз чрез Програмата Interreg-ИПП за трaнсгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020, CCI No 2014TC16I5CB005-2018-2

Съдържанието на съобщението е изцяло отговорност на „Евроклуб Жена“ и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз, на Управляващия орган или Националния орган на Програмата.