В периода 17-18.12.2019 се проведе координационна среща между експертите от двете партньорски организации, които работят по управлението и реализирането на дейностите по проекта ECO WOMAN – инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот (проект № CB005.2.12.079, договор № РД-02-29-174/23.07.2019)

Проектът е в своята активна фаза на изпълнение. В началото на Януари 2020, ще бъде готова брошурата “Екология- защита на компонентите на околната среда“, представяща информация за опазването на околната среда и съвременни методи, чрез които бихме могли лесно да спомагаме за опазването на природата около нас. В началото на 2020 ще приключи и информационното изследване по проекта. Анализът от изследването ще бъде подготвен на български и турски, което ще го направи лесно достъпен за населението на трансграничния регион Ямбол-Одрин.

Екипът по проекта, координира гореспоменатите дейности, тъй като те се реализират съвместно.  В процес на подготовка са и двете обучения на екологична и биологична тематика, които ще старттират през февруари  и март 2020  в Ямбол и Одрин.

По време на двудневната координационна среща бе координирано и техническото изпълнение на проекта, детайли и подробности от финансовото отчитане и подготовката на втория технически отчет по проекта.