В процес на реализация е една от най-мащабните и основополагащи дейности по проекта, а именно изследване, което има за цел да идентифицира мненията, нагласите, отношенията и интересите на гражданите от двете страни на границата ( България-Турция) по въпросите, свързани със защитата и опазването на основните компоненти на природната среда.

Анкетната карта, може да намерите тук. Изследването е със срок до 06.12.2019

Попълнена анкетна карта може да изпратите на Email: eu_woman@abv.bg или на адрес: България, Ямбол, ул. Г.С.Раковски 1

Изследването цели да обобщи мненията на не по-малко от 150 души от трансграничния региона на Ямбол, България и 150 от трансграничния регион на Лалапаша,Турция.

Проучването ще продължи с компютърната обработка на резултатите, което гарантира неговата достоверност и представителност. На база на събраните данни ще бъде изготвен анализ, който ще включва и препоръки към публичните органи в страните и експертите, за въздействие в съответната област в България и Турция. Анализът от изследването ще бъде свободно достъпен и на страницата на проекта : https://eco.euwomanbg.com/

Анализът ще изведе теми и проблеми, които ще бъдат дискутирани и по които ще се работи и в последващите дейности в проекта, като обучения и международни обмени посещения.