В периода 28-29.08.2019 се проведе първата координационна среща между експертите от двете партньорски организации, които ще работят по управлението и реализирането на дейностите по проекта ECO WOMAN – инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот (проект № CB005.2.12.079, договор № РД-02-29-174/23.07.2019)

Водещ партньор по проекта е Евроклуб Жена от Ямбол, България, а партньор от Турция е Търговско-промишлената палата в Одрин. Проектът се реализира по Приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.2: Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи. Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

В рамките на 12 месеца, двете организации ще осъществят редица проектни дейности, за да реализират съвместни инициативи,  свързани с опазване и подобряване качеството на природните ресурси – въздуха, водата и почвата в трансграничния регион, чрез прилагане на поредица от добри практики, свързани с формиране на ресурс и капацитет сред хората, за съхраняване и управление на  чистотата  на основните компоненти на природната среда, в трансграничния регион, чрез обучение и мотивация, за прилагане  на екологично и биологично производство, за осигуряване на безопасен и природо съобразен живот.

По време на двудневната координационна среща бе координирано изпълнението на първите проектни дейности, а именно реализацията на прес-конференциите в Ямбол и Одрин, стартирането на информационното изследване, изработването на промоционалните и информационни материали по проекта,както и стартирането на уебстраницата на проекта. Обсъдени бяха и технически детайли и подробности от изпълнението и отчитането на проекта.

Това информационно съобщение е подготвено с помощта на Европейския съюз чрез Програмата Interreg-ИПП за трaнсгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020, CCI No 2014TC16I5CB005-2018-2

Съдържанието на съобщението е изцяло отговорност на „Евроклуб Жена“ и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз, на  Управляващия орган или Националния орган на Програмата.