На 11.11.2020, Търговско промишлена палата- Одрин ще проведе пресконференция за приключване на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 12:00 ЧАСА НА 11 НОЕМВРИ 2020 Г. /СРЯДА/ КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА НА ХОТЕЛ ЛАЛЕЗАР, ОДРИН

Водещ партньор по проекта бе Евроклуб Жена, България, a партньор от Одрин, Турция бе Търговс-ко – промишлена палата Одрин. Проектът се реализира по приоритетна ос 1 „Околна среда“, спе-цифична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи от втората покана за проекти предложения по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.
Проектът имаше за цел да реализира съвместни инициативи свързани с опазване и подобряване качеството на природните ресурси – въздуха, водата и почвата в трансграничния регион, чрез при-лагане на поредица от добри практики, свързани с формиране на ресурс и капацитет сред хората, за съхраняване и управление на чистотата на основните компоненти на природната среда, в тран-сграничния регион, чрез обучение и мотивация, за прилагане на екологично и биологично произ-водство за осигуряване на безопасен и природосъобразен живот.

Пресконференцията е насочена към всички местни и регионални медии и заинтересовани страни, за да получат повече информация за проекта и всички реализирани проектни дейности,постигнати ре-зултати и индикатори.

За информация и потвърждение: Tel. 0090 284 225 10 14, e-mail: elifersoz@etso.org.tr