На 11.11.2020, Търговско промишлена палата Одрин проведе пресконференция в Одрин, за приключване на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за бе-зопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

На пресконференцията присъстваха 30 представители на местни и регионални медии, заинтересовани страни, организации-партньори и получиха информация за проекта и всички реализирани проектни дейности, постигнати индикатори и цели.

Проектът приключва на 12.11.2020 и това е последното събитие от неговото изпълнение. Водещ партньор по проекта е Евроклуб Жена, България, a партньор от Одрин, Турция е Търговско – промишлена палата Одрин. Проектът се реализира по приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи от втората покана за проекти предложения по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Чрез осъществяването на планираните проектни дейности, проектът успя да реализира успешно  съвместни инициативи, свързани с опазване и подобряване качеството на природните ресурси – въздух, вода и почва, чрез прилагане на поредица от добри практики, свързани с формиране на ресурс и капацитет сред хората, за съхраняване и управление чистотата на основните компоненти на природната среда, в трансграничния регион, чрез обучение и мотивация, за прилагане на екологично и биологично производство, за осигуряване на безопасен и природосъобразен живот.

Дейностите по проекта бяха разнообразни, включвайки проведено анкетно-информационно проучване, обобщавайки мненията на 300 човека от трансграничния регион, издаване на информационна брошура, обучения, включващи 80 човека, обмени посещения, включвайки над 200 представители от региона, уеб сайт на проекта, изработка и разпространение на промоционални материали. Всички тези реализирани дейности, провокираха и събудиха интереса на широката общественост от трансграничния регион, да работят и обсъждат мерки за опазване на околната среда, където те живеят и работят.

Повече информация относно реализираните дейности по проекта, може да намерите на страницата на проекта: https://eco.euwomanbg.com/ или в офиса на Търговско-промишлена палата Одрин ( I. Murat Mah Talatpaşa Cad No  80).