На 03.07.2020, успешно приключи обучение на тема “ ЕКОЛОГИЯ НА ВЪЗДУХА, ВОДАТА И ПОЧВАТА – ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЖИВАТА ПРИРОДА“ в град Ямбол, в рамките на изпълнение на проект „ECO WOMAN- инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“; № CB005.2.12.079, като част от дейности за изграждане на капацитет, предвидени в проекта.

Обучението се проведе в рамките на 30 учебни часа, в периода 29.06.2020 – 03.07.2020, включвайки 20 обучаеми, проявили интерес за участие.

Обучението успя да повиши знанията на участниците в областта на опазването на околната среда – замърсяване и опазване на въздуха, водите, почвите, биоразнообразието, третирането на отпадъци и създаване на умения за изготвяне на становище за състоянието на околната среда и предприемане на превантивни мерки за нейното опазване. Чрез провокираните дискусии и представените интересни факти, групата от обучаеми затвърди становището,че опазването на околната среда и воденето на здравословен начин на живот, биха опазили природата, такава каквато е сега и за идните поколения.

В средата на месец юли, предстои да бъде проведено единтично обучение и в Одрин, Турция.Повече информация за курса в Одрин, Турция, може да намерите на уебсайта на проекта.